બંધ

આત્મીયા ઇન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ સાયન્સ

યોગીધામ ગુરુકુલ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : info[at]atmiya[dot]edu[dot]in
ફોન : 0281-2563445
વેબસાઇટ : http://atmiya.net/degree