બંધ

બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (બીઓઆઇ)

પોસ્ટ બોક્સ નં 133, પરા બઝાર, એમ જી રોડ, રાજકોટ - 360001

ઇમેઇલ : rajkot[dot]rajkot[at]bankofindia[dot]co[dot]in
ફોન : 02812225068
Pincode: 360001