બંધ

સરકારી પોલિટેકનિક (જી.પી.)

ભાવનગર રોડ, આજી ડેમ નજીક, રાજકોટ - 360003

ઇમેઇલ : gprajkot[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02812387553
વેબસાઇટ : http://www.gprj.cteguj.in/
Pincode: 360003