બંધ

શ્રી કે. કે. કરમટા

કલેક્ટર કચેરી, પ્રથમ માળ, જામ ટાવર સામે. રાજકોટ

ઇમેઇલ : add-chitnis-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : અધિક ચિટનીસ ટુ કલેક્ટર
ફોન : 0281-2447761