બંધ

શ્રી સી.એમ. દંગી

સી એમ ડાંગી

મામલતદાર, રાજકોટ પુર્વ ની કચેરી, જુની કલેકટર કચેરી કમ્પાઉંડ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : mam-revenue-rajeast[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : ઇન્ચાર્જ મામલતદાર, રાજકોટ પુર્વ
ફોન : 0281-2479654