બંધ

શ્રીમતી પૂજા જોટાણીયા

Puja Jotangiya

બહુમાળી ભવન, 7 મો માળ, 5 મો બ્લોક, રાજકોટ

ઇમેઇલ : mam-jetpur[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નાયબ કલેક્ટર, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી (રાજકોટ શહેર અને રાજકોટ ગ્રામ્ય)
ફોન : 02823-220001