બંધ

શ્રી કે.ટી.જોલાપરા

kt

મામલતદાર ઑફિસ, દરબારગઢ, ધોરાજી

ઇમેઇલ : mam-dhoraji[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર, ધોરાજી
ફોન : 02824-221887
ફેક્સ નંબર : 02824-227487