બંધ

શ્રી કે.બી. ઠક્કર, GAS

RAC Sir Rajkot

કલેકટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, જામ ટાવર સામે, રાજકોટ

ઇમેઇલ : add-collector-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નિવાસી અધિક કલેકટર
ફોન : 0281-2476374
ફેક્સ નંબર : 0281-2453621