બંધ

શ્રી એમ.ટી.ધનવાણી

મામલતદાર ઑફિસ, ઉપલેટા

ઇમેઇલ : mam-upleta[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર, ઉપલેટા
ફોન : 02826-221458
ફેક્સ નંબર : 02826-221373