બંધ

શ્રી કે.એમ.કથીરીયા

મામલતદાર, રાજકોટ ગ્રામ્યની કચેરી, જુની કલેકટર કચેરી કમ્પાઉંડ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : mam-rajkot[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર, રાજકોટ ગ્રામ્ય
ફોન : 0281-2479664