બંધ

શ્રી એ. એ. બેરીયા

મામલતદાર ઑફિસ રાજકોટ સાઉથ, ગોંડલ રોડ, પી.ડી.એમ. કોમર્સ કોલેજ નજીક, રાજકોટ

ઇમેઇલ : mam-raj-south[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર, રાજકોટ શહેર દક્ષિણ
ફોન : 0281-2364991
ફેક્સ નંબર : 0281-2364993