બંધ

એસટીડી અને પિન કોડ

ક્રમ નં. સ્થળ પીન કોડ એસટીડી કોડ
1 રાજકોટ 360001 0281
2 ગોંડલ 360311 02825
3 જસદણ 360050 02821
4 ધોરાજી 360410 02824
5 લોધિકા 360035 02827
6 કોટડા સાંગણી 360030 02827
7 વિંછિયા 360055 02821
8 પડધરી 360110 02820
9 જેતપુર 360370 02823
10 ઉપલેટા 360490 02826
11 જામ કંડોરણા 360405 02824
12 ભાયાવદર 360450 02826
13 આટકોટ 360040 028218