બંધ

ગામ અને પંચાયતો

ગ્રામ પંચાયતો અને ગામોની યાદી
ક્રમ ક્રમાંક તાલુકા પંચાયત ગ્રામ પંચાયત ગામો
1 રાજકોટ 91 96
2 લોધિકા 37 38
3 કોટડા સાંગણી 42 42
4 જસદણ 53 53
5 વિંછિયા 52 52
6 પડધરી 60 58
7 ગોંડલ 79 81
8 જેતપુર 48 47
9 ધોરાજી 30 30
10 ઉપલેટા 51 51
11 જામ કંડોરણા 50 50

ગામની યાદી ડાઉનલોડ કરો (PDF 5MB)