બંધ

જિલ્લો એક નજરે

જીલ્લા મથક
રાજકોટ
મહેસૂલ વિભાગની સંખ્યા
6
તાલુકાઓની સંખ્યા
14
ગ્રામ પંચાયતની સંખ્યા
592
ગામડાઓની સંખ્યા
616
શહેરોની સંખ્યા
10
નગરપાલિકાઓની સંખ્યા
7
કુલ વસ્તી
30,34,722
પુરુષ વસ્તી
15,77,759
સ્ત્રી વસ્તી
14,56,963
જાતિ ગુણોત્તર
924
સાક્ષરતા દર
85.44%
પુરુષ સાક્ષરતા
89.90%
સ્ત્રી સાક્ષરતા
80.60%
સંસદ મતદારક્ષેત્ર
1
વિધાનસભા મતદારક્ષેત્ર
8
જિલ્લા પંચાયત બેઠક
36
તાલુકા પંચાયત બેઠક
210
કુલ વિસ્તાર
11,203 ચો.કિમી.
મુખ્ય વ્યવસાય
કૃષિ અને પશુપાલન
સરેરાશ વરસાદ
23.6 ઇંચ
વાતાવરણ
હોટ અને ડ્રાય મધ્યમ હોટ
મુખ્ય પાક
મગફળી, બાજરી, જુવાર, કપાસ, શેરડી