બંધ

ડી.આઇ.એલ.આર.

જીલ્લા ઇન્સ્પેક્ટર લેન્ડ રેકોર્ડ્સ ના કાર્યો:

  • ખેતરોના ક્ષેત્રોની માપણી
  • જમીન સંપાદન માપણી
  • કમી જાસ્તી પત્રક (કેજેપી) બનાવવા
  • તકરારી ફેરમાપણી
  • ભાઈઓ ભાગની માપણી
  • માપના આધારે, રેકોર્ડની મર્જર અને અપડેટ
  • ચાલુ મોજણીના ચાલુ સર્વેક્ષણમાં હાજર લોકોની દરખાસ્તની ચકાસણી.

સરનામું :
સર્વે ભવન, જામનગર રોડ,
જામ ટાવર નજીક, રાજકોટ
ફોન નંબર 0281-2471211

 

ઇ-મેઇલ :  dilr-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]in