બંધ

નાયબ નિયામક,જમીન દફતર

કચેેેેરીની કામગીરી

 • તાબાની કચેરીઓનું નિયંત્રણ કરવું.
 • તાબાની કચેરીઓની નિરીક્ષણ
 • તાબાની કચેરીઓ તરફથી મુખ્ય કાર્યાલયમાં વિગતવાર માહિતી મોકલવા
 • હાલમાં જ ડીઆઇએલઆર ઓફિસ દ્વારા કરવામાં આવેલા રીસર્વે ધોરણોના અમલ બાદ પ્રમોલગેશનની કામગીરી ચાલુ છે.
 • રીસર્વે  કામગીરીમાં એજન્સી દ્વારા નવેસરથી કરવામાં આવેલા ગામોનું પ્રચાર કરવો

તાબાની કચેરીઓ

 • જીલ્લા ઇન્સ્પેક્ટર લેન્ડ રેકોર્ડ્સ (ડીઆઈએલઆર) રાજકોટ
 • સિટી સર્વે અધીક્ષકની કચેરી
 • સિટી સર્વે અધીક્ષકની કચેરી રાજકોટ-૧
 • સિટી સર્વે અધીક્ષકની કચેરી રાજકોટ-2
 • સિટી સર્વે અધીક્ષકની કચેરી રાજકોટ-3
 • સિટી સર્વે અધીક્ષકની કચેરી જેતપુર
 • સિટી સર્વે અધીક્ષકની કચેરી ગોંડલ
 • સિટી સર્વે અધીક્ષકની કચેરી ઉપલેટા

સરનામું: સર્વે ભવન, જામ ટાવરની નજીક,
જામનગર રોડ, રાજકોટ
ફોન નંબર 0281-2476247
ઇ-મેઇલ :  slr-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]in