બંધ

મત વિસ્તાર

સંસદીય મતદાર વિસ્તાર

  • 10 – રાજકોટ

વિધાનસભા મતદાર વિસ્તાર

  • 68-રાજકોટ પૂર્વ
  • 69-રાજકોટ પશ્ચિમ
  • 70-રાજકોટ દક્ષિણ
  • 71-રાજકોટ ગ્રામીણ એસસી
  • 72-જાસ્ડન
  • 73-ગોંડલ
  • 74-જેટપુર
  • 75-ધોરાજી