બંધ

માહિતી અધિકાર અધિનિયમ

માહિતી અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ એ સારી રાજયવ્‍યવસ્‍થા તરફ દોરી જનાર અને શકિતશાળી સાઘન છે. આ અધિનિયમ ૧૨ મી ઓકટોબર ૨૦૦૫ થી અમલમાં આવેલ છે.

માહિતી મેળવવા માટેની અરજીનો નમુનો

આર.ટી.આઇ.  અરજી ફોર્મ (PDF 56KB)

વધારે માહિતી માટે મુલાકાત લો   http://gic.gujarat.gov.in/