બંધ

સીટી સર્વે કચેરી

સિટી સર્વે ઑફિસની કામગીરી

  • મેઇન્ટેનન્સ સર્વેયરની સમીક્ષા
  • સરકારી દબાણની સમીક્ષા કરવા અને જાહેર જગ્યાની સુરક્ષા માટે.
  • એમએસ દ્વારા પ્રોપર્ટી કાર્ડ્સની જાણ કરવી અને આ અરજીઓ દ્વારા જાહેરમાં ફેરફાર
  • લોકોની વિનંતીઓ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા વાંધાઓથી અસંમત થવું
  • સિટી સર્વેલન્સ અધીક્ષક, રિમાન્ડ કેસોના ચલાવવા, યોગ્ય નિર્ણયો
  • સિટી સર્વે ઑફિસ દ્વારા લોકોને પ્રોપર્ટી કાર્ડની નકલ આપવી
  • સક્ષમ સત્તાવાળાઓ દ્વારા કરેલ અસ્થાયી હુકમોના મકાન/ફ્લેટ્સની માપણી અને તેના પ્રોપર્ટી કાર્ડ બનાવવા

રાજકોટ સિટી સર્વે કચેરી વિભાગ ૧-૨-૩

સરનામું :

સર્વે ભવન, જામનગર રોડ, રાજકોટ
ફોન નં. 0281-2474439, 2362963