બંધ

હેલ્પલાઇન

કલેક્ટર કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન,
શ્ર્રોફ રોડ, જામ ટાવર સામે,
રાજકોટ, ગુજરાત 360001
+91 281 222307 – ફોન
+91 281 222710 – ફેકસ
ઇ-મેઇલ collector-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]in

કટોકટી

  • જિલ્લા હેલ્પલાઇન કૉલ: +91 281 1077
  • જિલ્લા EOC હેલ્પલાઇન નંબર કૉલ: +91 281 1077
  • કમિશનર બચાવ અને રાહત કોલ : 1070
  • મહિલા હેલ્પલાઇન: 1091
  • બાળક હેલ્પલાઇન: 1098
  • આગ અને બચાવ: 101
  • પોલીસ: 100
  • એમ્બ્યુલન્સ : 102
  • જીવીકે અમ્બ્યુલન્સઃ 108