બંધ

કલેકટરેટ

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેકટરેટ
પ્રોફાઇલ ફોટો નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન ફેક્સ સરનામું
chitnish1 શ્રી એ.એમ. ત્રીવેદી ઇન્ચાર્જ મામલતદાર (ડીઝાસ્ટર) dismgmt-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]in 0281-2447763 Ground Floor, Collector Office, Rajkot
Remya-Mohan શ્રીમતિ રેમ્યા મોહન, IAS ક્લેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ collector-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]in 0281-2473900 0281-2453621 કલેકટર કચેરી, જામ ટાવર પાસે, રાજકોટ
પરિમલ-પંડયા શ્રી પી.બી. પંડયા, GAS નિવાસી અધિક કલેકટર add-collector-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]in 0281-2476374 0281-2453621 કલેકટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, જામ ટાવર સામે, રાજકોટ
Puja Bavda સુશ્રી પૂજા બાવડા જીલ્લા પુરવઠા અધિકારી અને ઈનચાર્જ નાયબ કલેકટર (મધ્યાહ્ન ભોજન) dso-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]in 281-2476891 કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન રાજકોટ
N.R.Toprani શ્રી એન. આર. ટોપરાણી જીલ્લા આયોજન અધિકારી dpo-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]in 281-2441276 કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન રાજકોટ
એન-આર-ધંધલ શ્રી એન. આર. ધાધલ નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી 0281-2478959 કલેક્ટર કચેરી, બીજો માળ, જામ ટાવર સામે, રાજકોટ
Puja Jotangiya શ્રીમતી પૂજા જોટાણીયા નાયબ કલેક્ટર, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી (રાજકોટ શહેર અને રાજકોટ ગ્રામ્ય) mam-jetpur[at]gujarat[dot]gov[dot]in 02823-220001 બહુમાળી ભવન, 7 મો માળ, 5 મો બ્લોક, રાજકોટ
protocaol1 શ્રી આઇ.જી. ઝાલા ઇન્ચાર્જ મામલતદાર, પ્રોટોકોલ 0281-2447060-10 કલેક્ટર કચેરી, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જામ ટાવર સામે. રાજકોટ
chitnish1 શ્રી એ. એમ. ત્રિવેદી ચીટનીશ ટુ કલેકટર chitnis-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]in 0281-2447763 કલેક્ટર કચેરી, પ્રથમ માળ, સામે. જામ ટાવર, રાજકોટ
Addlc1 કુ. રાજેશ્વરીબા ઝાલા અધિક ચિટનીસ ટુ કલેક્ટર add-chitnis-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]in 0281-2447761 કલેક્ટર કચેરી, પ્રથમ માળ, જામ ટાવર સામે. રાજકોટ