બંધ

આઇએફબી/ટેન્ડર નોટિસ નં.: 3424/2020 ટેન્ડર ID : ૪૩૫૩૨૮

આઇએફબી/ટેન્ડર નોટિસ નં.: 3424/2020 ટેન્ડર ID : ૪૩૫૩૨૮
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
આઇએફબી/ટેન્ડર નોટિસ નં.: 3424/2020 ટેન્ડર ID : ૪૩૫૩૨૮

ટેન્ડર નામઃ કલેક્ટર કચેરી, સિટી પ્રાન્ત ઓફિસ અને શહેર મામલતદાર કચેરીઓની તમામ પ્રકારની કચેરીઓ (કુલ 8 કચેરીઓ)ની તમામ પ્રકારની કામગીરી માટે ઝેરોક્ષ કોપી સેટ ની તૈયારી – રાજકોટ.

કોન્ટ્રાક્ટનો સમયગાળોઃ 01/01/2021 થી 31/12/2021 અંદાજિત કોન્ટ્રાક્ટ મૂલ્ય -16,00,000.00 રૂપિયા (સોળ લાખ રૂપિયા)

બિડ સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ અને સમયઃ ગુરુવાર,ડિસેમ્બર 03, 2020 18:00 કલાક વધુ વિગતો https://www.nprocure.com   પર ઉપલબ્ધ:

13/11/2020 04/12/2020 જુઓ (417 KB)