બંધ

સુભાષચંદ્ર બોઝ આપદા પ્રબંધન પુરસ્કાર (એસસીબીએપીપી) – 2021

સુભાષચંદ્ર બોઝ આપદા પ્રબંધન પુરસ્કાર (એસસીબીએપીપી) – 2021
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
સુભાષચંદ્ર બોઝ આપદા પ્રબંધન પુરસ્કાર (એસસીબીએપીપી) – 2021

ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટના ક્ષેત્રમાં વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ શ્રેષ્ઠ કાર્યને માન્યતા આપવા ભારત સરકારે ‘સુભાષચંદ્ર બોઝ આપદા પ્રબંધન પુરસ્કાર (એસસીબીએપીપી) – 2021’ નામનો વાર્ષિક રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ સ્થાપ્યો છે.
અરજીઓની પ્રાપ્તિ માટેની છેલ્લી તારીખ હવે 30 સપ્ટેમ્બર 2020 સુધી વધારી દેવામાં આવી છે. અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો https://dmawards.ndma.gov.in

02/09/2020 30/09/2020 જુઓ (225 KB)