બંધ

અખબારી યાદી

અખબારી યાદી
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
Covid-19 માઇક્રો-કન્ટેનમેન્ટ ઝોન નુ જાહેરનામુ તા. 19-09-2020

Covid-19 માઇક્રો-કન્ટેનમેન્ટ ઝોન નુ જાહેરનામુ તા. 19-09-2020

19/09/2020 04/10/2020 જુઓ (2 MB)
Covid-19 માઇક્રો-કન્ટેનમેન્ટ ઝોન નુ જાહેરનામુ તા. 17-09-2020 Part-2

Covid-19 માઇક્રો-કન્ટેનમેન્ટ ઝોન નુ જાહેરનામુ તા. 17-09-2020 Part-2

17/09/2020 02/10/2020 જુઓ (2 MB)
Covid-19 માઇક્રો-કન્ટેનમેન્ટ ઝોન નુ જાહેરનામુ તા. 17-09-2020

Covid-19 માઇક્રો-કન્ટેનમેન્ટ ઝોન નુ જાહેરનામુ તા. 17-09-2020

17/09/2020 02/10/2020 જુઓ (2 MB)
Covid-19 માઇક્રો-કન્ટેનમેન્ટ ઝોન નુ જાહેરનામુ તા. 14-09-2020

Covid-19 માઇક્રો-કન્ટેનમેન્ટ ઝોન નુ જાહેરનામુ તા. 14-09-2020

14/09/2020 29/09/2020 જુઓ (4 MB)
Covid-19 માઇક્રો-કન્ટેનમેન્ટ ઝોન નુ જાહેરનામુ તા. 09-09-2020

નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ ની કલમ 26(2), 30, 34 અને મહામારી રોગ અધિનિયમ 1897ની કલમ 2 હેઠળ માઇક્રો-કન્ટેનમેન્ટ ઝોનની જાહેરાત અંગેનું જાહેરનામું તા. 09-09-2020

09/09/2020 24/09/2020 જુઓ (4 MB)
Covid-19 માઇક્રો-કન્ટેનમેન્ટ ઝોન નુ જાહેરનામુ તા. 10-09-2020

નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ ની કલમ 26(2), 30, 34 અને મહામારી રોગ અધિનિયમ 1897ની કલમ 2 હેઠળ માઇક્રો-કન્ટેનમેન્ટ ઝોનની જાહેરાત અંગેનું જાહેરનામું તા. 10-09-2020

10/09/2020 25/09/2020 જુઓ (2 MB)
Covid-19 માઇક્રો-કન્ટેનમેન્ટ ઝોન નુ જાહેરનામુ તા. 06-09-2020

નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ ની કલમ 26(2), 30, 34 અને મહામારી રોગ અધિનિયમ 1897ની કલમ 2 હેઠળ માઇક્રો-કન્ટેનમેન્ટ ઝોનની જાહેરાત અંગેનું જાહેરનામું

06/09/2020 21/09/2020 જુઓ (1 MB)
સુભાષચંદ્ર બોઝ આપદા પ્રબંધન પુરસ્કાર (એસસીબીએપીપી) – 2021

ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટના ક્ષેત્રમાં વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ શ્રેષ્ઠ કાર્યને માન્યતા આપવા ભારત સરકારે ‘સુભાષચંદ્ર બોઝ આપદા પ્રબંધન પુરસ્કાર (એસસીબીએપીપી) – 2021’ નામનો વાર્ષિક રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ સ્થાપ્યો છે.
અરજીઓની પ્રાપ્તિ માટેની છેલ્લી તારીખ હવે 30 સપ્ટેમ્બર 2020 સુધી વધારી દેવામાં આવી છે. અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો https://dmawards.ndma.gov.in

02/09/2020 30/09/2020 જુઓ (225 KB)
આર્કાઇવ