બંધ

અખબારી યાદી

અખબારી યાદી
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
જાહેરનામું કોલેરા નિયમન

જાહેરનામું કોલેરા નિયમન

05/07/2024 05/09/2024 જુઓ (2 MB)
ટ્રાન્સજેન્ડર પ્રોટેક્શન સેલ

ટ્રાન્સજેન્ડર પ્રોટેક્શન સેલ

18/12/2023 31/12/2024 જુઓ (2 MB)
આર્કાઇવ