બંધ

અખબારી યાદી

અખબારી યાદી
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
Covid-19 માઇક્રો-કન્ટેનમેન્ટ ઝોન નુ જાહેરનામુ તા. 01-02-2021

Covid-19 માઇક્રો-કન્ટેનમેન્ટ ઝોન નુ જાહેરનામુ તા. 01-02-2021

01/02/2021 15/02/2021 જુઓ (2 MB)
Covid-19 માઇક્રો-કન્ટેનમેન્ટ ઝોન નુ જાહેરનામુ તા. 28-01-2021

Covid-19 માઇક્રો-કન્ટેનમેન્ટ ઝોન નુ જાહેરનામુ તા. 28-01-2021

28/01/2021 10/02/2021 જુઓ (1 MB)
લગ્નો માટે ઓનલાઇન નોંધણી કરવા બાબતનો તા. 11/12/2020 નો ઠરાવ

લગ્નો માટે ઓનલાઇન નોંધણી કરવા બાબતનો તા. 11/12/2020 નો ઠરાવ

14/12/2020 31/12/2021 જુઓ (524 KB)
આર્કાઇવ