ટપાલ

પોસ્ટ ઑફિસ, હેડ ઓફિસ

પોસ્ટ ઑફિસ, હેડ ઓફિસ, સદર બઝાર, જ્યુબિલી ચોક નજીક, રાજકોટ

ઇમેઇલ : postmaster[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ફોન : 0281-2224530
વેબસાઇટ લિંક : https://www.indiapost.gov.in

પોસ્ટ ઓફિસ (કસ્ટમર કેર)

રાજકોટ પોસ્ટ એચ.ઓ., સદર બજાર, રાજકોટ

ઇમેઇલ : webinformationmanager[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ફોન : 0281-2242376