બંધ

નગરપાલિકા

ઉપલેટા નગરપાલિકા

ઉપલેટા નગરપાલિકા ઉપલેટા

ઇમેઇલ : np-upleta[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02826-221240

ગોંડલ નગરપાલિકા

ગોંડલ નગરપાલિકા ગોંડલ

ઇમેઇલ : np-gondal[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02825-224019

જસદણ નગરપાલિકા

જસદણ નગરપાલિકા જસદણ

ઇમેઇલ : np-jasdan[at]yahoo[dot]co[dot]in

જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા

જેતપુર નવાગઢ નગરપાલિકા જેતપુર

ઇમેઇલ : np-jetpur[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02823-220042

ધોરાજી નગરપાલિકા

ધોરાજી નગરપાલિકા, ધોરાજી

ઇમેઇલ : np-dhoraji[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02824-224480

ભાયાવદર નગરપાલિકા

ભાયાવદર નગરપાલિકા ભાયાવદર

ઇમેઇલ : np-bhayavadar[at]yahoo[dot]co[dot]in

રાજકોટ મુનિસિપલ કોર્પોરેશન

ઢેબર રોડ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : mc_rmc[at]rmc[dot]gov[dot]in
વેબસાઇટ લિંક : http://www.rmc.gov.in