બંધ

વીજળી

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

નાના માવા મેઇન રોડ લક્ષ્મી નગર, રાજકોટ

ઇમેઇલ : info[dot]pgvcl[at]gebmail[dot]com
ફોન : 0281-2380425
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pgvcl.com/