શાળા

એસ એન કણસાગરા સ્કૂલ

ટેજ ટેલેન્ટ મેનેજમેન્ટ એસ.એન. કનસાગરા સ્કૂલ, યુનિવર્સિટી રોડ રાજકોટ,

ઇમેઇલ : kiran[dot]bhalodia[at]tges[dot]org
ફોન : 0281-2588391-95
વેબસાઇટ લિંક : http://www.icbse.com/schools/s-n-kansagra-school/gu003

દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ, રાજકોટ

સાતમે માળે, નેપ્ચ્યુન ટાવર, જલારામ પેટ્રોલ પમ્પ સામે, કાલાવાડ રોડ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : info[at]dpsrajkot[dot]org
ફોન : 0281-2450302
વેબસાઇટ લિંક : http://www.dpsrajkot.org

સેન્ટ મેરીસ સ્કૂલ

વોકાર્ડ હોસ્પિટલ નજીક, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ


ફોન : 0281-2579115