બંધ

હોસ્પીટલ

અથર્વ મલ્ટિસેશિયાલિટી આયુર્વેદ હોસ્પિટલ, કેન્સર એન્ડ સ્કિનકેર રીસર્ચ સેન્ટર

પંચકર્મ અને ત્વચા સંભાળ હોસ્પિટલ, વિરુદ્ધ ફિઝિયોથેરાપી કોલેજ, પારસ સોસાયટી, સ્ટ્રીટ નં. 2, નિર્મલા કોનવેન્ટ રોડ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : nfo[at]ayurvedindia[dot]in
વેબસાઇટ લિંક : http://www.atharvaayurvedindia.com

એન એમ વીરાણી વોકાર્ડ હોસ્પિટલ

સેન્ટ મેરીસ સ્કૂલ નજીક, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : enquire[at]wockhardthospitals[dot]com
વેબસાઇટ લિંક : https://rajkot.wockhardthospitals.com

જનાના હોસ્પિટલ, રાજકોટ

હોસ્પિટલ ચોક, રાજકોટ


ફોન : 0281-2228026

સદભાવના હોસ્પિટલ

સદભાવના, ગાંધીગ્રામ, 150 ફુટ રીંગ રોડ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : info[at]sadbhavnahospital[dot]com
વેબસાઇટ લિંક : http://www.sadbhavnahospital.com

સિવિલ હોસ્પિટલ, રાજકોટ

જામનગર રોડ, હોસ્પિટલ ચોક, એસબીઆઇ સામે, રાજકોટ


ફોન : 0281-2471118

સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલ

પ્લોટ નં 251, ગાંધીગ્રામ પોલીસ સ્ટેશન સામે, રૈયા સર્કલ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : info[at]sterlinghospitals[dot]com