બંધ

આર કે યુનિવર્સિટી

રાજકોટ ભાવનગર હાઇવે, કસ્તૂરબાધામ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : info[at]rku[dot]ac[dot]in
ફોન : 9712489122
વેબસાઇટ : https://rku.ac.in