બંધ

ઉપલેટા નગરપાલિકા

ઉપલેટા નગરપાલિકા ઉપલેટા

ઇમેઇલ : np-upleta[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02826-221240