બંધ

એચ એન્ડ એચ બી કોટક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ

ડો યાજ્ઞિક રોડ, ડી એચ કોલેજ કેમ્પસ, રાજકોટ - 360001

ઇમેઇલ : kotaksciencecollegerajkot[at]gmail[dot]com
ફોન : 02812465643
વેબસાઇટ : http://kotaksciencecollege.co.in/
Pincode: 360001