બંધ

ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા (આઈટીઆઈ)

ભાવનગર રોડ, આજી ડેમ પાસે, રાજકોટ - 360003

ઇમેઇલ : prlrajkotiti1[at]yhaoo[dot]co[dot]in
ફોન : 0281238736
વેબસાઇટ : http://itirajkot.org/
Pincode: 360003