બંધ

બેંક ઓફ બરોડા (BoB)

એમ.જી. રોડ, હેડ પોસ્ટ ઓફિસ નજીક, રાજકોટ - 360001

ઇમેઇલ : rajkot[at]bankofbaroda[dot]com
ફોન : 02812227615
Pincode: 360001