બંધ

ભારતીય સ્ટેટ બેંક (SBI)

હોસ્પિટલ ચોક, જવાહર રોડ, સદર, રાજકોટ - 360001

ઇમેઇલ : sbi[dot]00463[at]sbi[dot]co[dot]in
ફોન : 02812228483
Pincode: 360001