બંધ

રાજકોટ મુનિસિપલ કોર્પોરેશન

ઢેબર રોડ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : mc_rmc[at]rmc[dot]gov[dot]in
વેબસાઇટ : http://www.rmc.gov.in