બંધ

રોટરી મિડટાઉન લાઇબ્રેરી

પ્રથમ માળ, સિટી સિવિક સેન્ટર, અમીન માર્ગ, રાજકોટ, ગુજરાત

ઇમેઇલ : library[at]rotaryrajkotmidtown[dot]org
ફોન : 02812454538
વેબસાઇટ : http://library.rotaryrajkotmidtown.org
Pincode: 360001