બંધ

શ્રી અમૃતલાલ વીરપાલ પારેખ તકનીકી સંસ્થા (એવીપીટીઆઈ)

ટાગોર રોડ, હેમુ ગઢવી હોલ સામે, રાજકોટ - 360001

ઇમેઇલ : avpti1948[at]yahoo[dot]com
વેબસાઇટ : http://www.avpt.cteguj.in/
Pincode: 360001