બંધ

સરકારી ઇજનેરી કોલેજ, રાજકોટ

મવડી-કણકોટ રોડ, હનુમાન મંદિર નજીક, રાજકોટ

ઇમેઇલ : gec-rajkot-dte[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ફોન : 9978287873
વેબસાઇટ : http://www.gecrj.cteguj.in/