બંધ

ડિજિટલ ગુજરાત

રાજકોટ જિલ્લાના તમામ મામલતદાર કચેરીઓ ખાતે ઓનલાઇન સરકારી સેવાઓ, જન સેવા કેન્દ્ર ના માધ્યમથી એક સ્ટોપ સોલ્યુશન્સ પૂરા પાડે છે.

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in

જનસેવા કેંદ્ર

તમામ મામલતદાર કચેરી / શહેર : તમામ સબંધિત શહેરો

મુલાકાત લો: https://www.digitalgujarat.gov.in

સ્થાન : જે તે તાલુકા મામલતદાર કચેરી