બંધ

શ્રી અરુણ મહેશ બાબુ એમ.એસ., આઈ.એ.એસ.

Collector Rajkot

કલેકટર કચેરી, જામ ટાવર પાસે, રાજકોટ

ઇમેઇલ : collector-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : ક્લેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ
ફોન : 0281-2473900
ફેક્સ નંબર : 0281-2453621