બંધ

શ્રી વી. આર. મુળિયાસિયા

મામલતદાર કચેરી, જામ કંડોરણા

ઇમેઇલ : mam-jamkandorna[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર, જામ કંડોરણા
ફોન : 02824-271321
ફેક્સ નંબર : 02824-271321