બંધ

શ્રી કે. એમ. અઘેરા

મામલતદાર કચેરી , જેતપુર શહેર

ઇમેઇલ : mam-jetpurt-city[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર , જેતપુર શહેર
ફોન : 02823-220001