બંધ

શ્રી સંદીપકુમાર વર્મા

નાયબ કલેકટરની કચેરી, રાજકોટ શહેર -2, જૂની કલેક્ટર ઓફિસ કેમ્પસ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : sdm2-revenue-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : પ્રાંત અધિકારી, રાજકોટ શહેર -2
ફોન : 0281-2450368