બંધ

શ્રી વી. એન. ભગોરા

વી-એન-ભગોરા

મામલતદાર, રાજકોટ પશ્ચિમ ની કચેરી, જુની કલેકટર કચેરી કમ્પાઉંડ, રાજકોટ

ઇમેઇલ : mam-revenue-rajwest[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર, રાજકોટ પશ્ચિમ