બંધ

શ્રી એન. આર. ટોપરાણી

N.R.Toprani

કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન રાજકોટ

ઇમેઇલ : dpo-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : જીલ્લા આયોજન અધિકારી
ફોન : 281-2441276