બંધ

કોણ શુ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેકટરેટ

પ્રોફાઇલ ફોટો નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
Collector Rajkot શ્રી અરુણ મહેશ બાબુ એમ.એસ., આઈ.એ.એસ.ક્લેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટcollector-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર કચેરી, જામ ટાવર પાસે, રાજકોટ0281-24739000281-2453621
RAC Sir Rajkot શ્રી કે.બી. ઠક્કર, GASનિવાસી અધિક કલેકટરadd-collector-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, જામ ટાવર સામે, રાજકોટ0281-24763740281-2453621
કોઈ છબી નથી કુમ. અવનીબેન એ હરણજીલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, બીજા માળે, જામ ટાવર સામે, રાજકોટ.0281-2476891
કોઈ છબી નથી શ્રીમતી. પી.વી.ગોંડલીયાનાયબ કલેક્ટર, મધ્યાહન ભોજન યોજનાકલેક્ટર કચેરી, બીજા માળે, જામ ટાવર સામે, રાજકોટ.0281-2457402
કોઈ છબી નથી શ્રી કે.જી. ચૌધરી (ઈ.ચા.)નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીeo-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, બીજો માળ, જામ ટાવર સામે, રાજકોટ0281-2478959
N.R.Toprani શ્રી એન. આર. ટોપરાણીજીલ્લા આયોજન અધિકારીdpo-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન રાજકોટ0281-2441276
કોઈ છબી નથી શ્રી એમ. ડી. દવેમામલતદાર ચૂંટણીકલેક્ટર કચેરી, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જામ ટાવરની સામે, રાજકોટ
કોઈ છબી નથી શ્રીમતી. પી.વી. ગોંડલીયા (ઈ.ચા.)નાયબ કલેક્ટર, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી (રાજકોટ શહેર અને રાજકોટ ગ્રામ્ય)બહુમાળી ભવન, 7 મો માળ, 5 મો બ્લોક, રાજકોટ.0281-2457617
કોઈ છબી નથી શ્રીમતી. પી.વી. ગોંડલીયા (ઈ.ચા.)ડેપ્યુટી કલેક્ટર (જમીન એક્યુ. અને આર એન્ડ આર)કલેક્ટર કચેરી, રાજકોટ
કોઈ છબી નથી શ્રી બી. જે. સાવલિયાજનસંપર્ક અઘિકારીpro-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inCollector Office, Jilla Seva Sadan, Rajkot2447760-63

પ્રાંત અધિકારીની કચેરી

પ્રોફાઇલ ફોટો નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
કોઈ છબી નથી શ્રી કે.જી. ચૌધરીપ્રાંત અધિકારી, રાજકોટ શહેર -1po-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેકટરની કચેરી, રાજકોટ શહેર -1, જૂની કલેક્ટર ઓફિસ કેમ્પસ, રાજકોટ0281-24790420281-2453334
કોઈ છબી નથી શ્રી સંદીપકુમાર વર્માપ્રાંત અધિકારી, રાજકોટ શહેર -2sdm2-revenue-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેકટરની કચેરી, રાજકોટ શહેર -2, જૂની કલેક્ટર ઓફિસ કેમ્પસ, રાજકોટ0281-2450368
VSDesai શ્રી વી.એસ. દેસાઇપ્રાંત અધિકારી, રાજકોટ ગ્રામ્યsdm-rural-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેકટરની કચેરી, રાજકોટ ગ્રામ્ય, જૂની કલેકટર ઓફિસ કેમ્પસ, રાજકોટ0281-24710910281-2471093
કોઈ છબી નથી શ્રી કે.વી. બાટીપ્રાંત અધિકારી, જસદણprant-rev-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેકટર કચેરી, સેવા સદન, જસદણ02821-22123202821-223232
કોઈ છબી નથી શ્રી એ.ડી. જોષીપ્રાંત અધિકારી, ગોંડલsdm-gond-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inતાલુકા સેવા સદન, 21-સ્ટેશન પ્લોટ, ગોંડલ, જીલ્લા રાજકોટ02825-22000802825-226608
કોઈ છબી નથી શ્રી જયેશ લિખીયાપ્રાંત અધિકારી, ધોરાજીdycoll-dhor-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેક્ટર અને એસ.ડી.એમ. કચેરી, ન્યુ ભગવતસિંહજી હાઇસ્કૂલ કમ્પાઉન્ડ, સ્ટેશન રોડ, ધોરાજી - 36041002824-22668102824-226682

મામલતદાર કચેરી

પ્રોફાઇલ ફોટો નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
કોઈ છબી નથી શ્રી કે. એમ. અઘેરામામલતદાર , જેતપુર શહેરmam-jetpurt-city[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી , જેતપુર શહેર02823-220001
કોઈ છબી નથી શ્રી ડી.એ. ગીનીયામામલતદાર , જેતપુર ગ્રામ્યmam-jetpur[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી , જેતપુર02823-22000102823-229551
કોઈ છબી નથી શ્રી વી. આર. મુળિયાસિયામામલતદાર, જામ કંડોરણાmam-jamkandorna[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી, જામ કંડોરણા02824-27132102824-271321
કોઈ છબી નથી શ્રી એન. ડી. ગામીમામલતદાર વિંછીયાmam-vinc-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી , વિંછીયા02821-273432
કોઈ છબી નથી શ્રી એચ. વી. ચાવડામામલતદાર, ગોંડલ શહેરmam-gondalcity[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી, ગોંડલ શહેર02825-220093
કોઈ છબી નથી શ્રી મહેશ્વરી વી રાઠોડમામલતદાર, રાજકોટ દક્ષિણmam-raj-south[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ રાજકોટ સાઉથ, ગોંડલ રોડ, પી.ડી.એમ. કોમર્સ કોલેજ નજીક, રાજકોટ0281-23649910281-2364993
કોઈ છબી નથી શ્રી જી.એમ. મહાવદીયામામલતદાર, ઉપલેટાmam-upleta[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, ઉપલેટા02826-22145802826-221373
kt શ્રી કે.ટી.જોલાપરામામલતદાર, ધોરાજીmam-dhoraji[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, દરબારગઢ, ધોરાજી02824-22188702824-227487
કોઈ છબી નથી કુ. વી. આર. માકડિયામામલતદાર, જસદણmam-jasdan[at]gujarat[dot]gov[dot]inસેવા સદન, જસદણ02821-22003202821-220232
કોઈ છબી નથી શ્રી એમ એમ કાવડીયામામલતદાર, પડધરીmam-paddhari[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી,પડધરી02820-23305902820-233061