બંધ

કોણ શુ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેકટરેટ

પ્રોફાઇલ ફોટો નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી પ્રભવ જોષી, આઈ.એ.એસ.ક્લેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટcollector-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર કચેરી, જામ ટાવર પાસે, રાજકોટ0281-24739000281-2453621
RAC Rajkot શ્રી ચેતનકુમાર અંબાલાલ ગાંધી, જી.એ.એસનિવાસી અધિક કલેકટરadd-collector-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેકટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, જામ ટાવર સામે, રાજકોટ0281-24763740281-2453621
કોઈ છબી નથી શ્રી એન. કે. મુચ્ચર, જી.એ.એસઅધિક જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીeo-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, બીજો માળ, જામ ટાવર સામે, રાજકોટ0281-2478959
કોઈ છબી નથી શ્રીમતી આર.કે.વંગવાણીજીલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, બીજા માળે, જામ ટાવર સામે, રાજકોટ.0281-2476891
કોઈ છબી નથી શ્રી જે.બી. વાઘમસીજીલ્લા આયોજન અધિકારીdpo-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન રાજકોટ0281-2441276
કોઈ છબી નથી શ્રી એમ. ડી. દવેમામલતદાર ચૂંટણીકલેક્ટર કચેરી, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, જામ ટાવરની સામે, રાજકોટ
કોઈ છબી નથી શ્રી બી એ અસારીનાયબ કલેક્ટર, સ્ટેમ્પ ડ્યુટી (રાજકોટ ગ્રામ્ય અને રાજકોટ શહેર)બહુમાળી ભવન, 7 મો માળ, 5 મો બ્લોક, રાજકોટ.0281-2457617
કોઈ છબી નથી ખાલી જગ્યાડેપ્યુટી કલેક્ટર (જમીન એક્યુ. અને આર એન્ડ આર)કલેક્ટર કચેરી, રાજકોટ
કોઈ છબી નથી શ્રી આઈ.જી. ઝાલાજનસંપર્ક અઘિકારીpro-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inCollector Office, Jilla Seva Sadan, Rajkot2447760-63
કોઈ છબી નથી શ્રી એ.ડી.મોરી (ઇ/ચા) (ના.મામ.)મામલતદાર (ડીઝાસ્ટર)dismgmt-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inGround Floor, Collector Office, Rajkot0281-2447763

પ્રાંત અધિકારીની કચેરી

પ્રોફાઇલ ફોટો નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
કોઈ છબી નથી શ્રી ચાંદની પરમારપ્રાંત અધિકારી, રાજકોટ શહેર -1po-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેકટરની કચેરી, રાજકોટ શહેર -1, જૂની કલેક્ટર ઓફિસ કેમ્પસ, રાજકોટ0281-24790420281-2453334
કોઈ છબી નથી કુ. નિશા, આઈ.એ.એસપ્રાંત અધિકારી, રાજકોટ શહેર -2sdm2-revenue-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેકટરની કચેરી, રાજકોટ શહેર -2, જૂની કલેક્ટર ઓફિસ કેમ્પસ, રાજકોટ0281-2450368
કોઈ છબી નથી શ્રી દેવહુતિ, આઈ.એ.એસપ્રાંત અધિકારી, રાજકોટ ગ્રામ્યdycollc-rev-ruralraj[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેકટરની કચેરી, રાજકોટ ગ્રામ્ય, જૂની કલેકટર ઓફિસ કેમ્પસ, રાજકોટ0281-24710910281-2471093
કોઈ છબી નથી શ્રી ગ્રીષ્મા બી રાઠવાપ્રાંત અધિકારી, જસદણprant-rev-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેકટર કચેરી, સેવા સદન, જસદણ02821-22123202821-223232
કોઈ છબી નથી શ્રી રાહુલ ગમારાપ્રાંત અધિકારી, ગોંડલsdm-gond-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inતાલુકા સેવા સદન, 21-સ્ટેશન પ્લોટ, ગોંડલ, જીલ્લા રાજકોટ02825-22000802825-226608
કોઈ છબી નથી શ્રી જયેશ લિખીયાપ્રાંત અધિકારી, ધોરાજીdycoll-dhor-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેક્ટર અને એસ.ડી.એમ. કચેરી, ન્યુ ભગવતસિંહજી હાઇસ્કૂલ કમ્પાઉન્ડ, સ્ટેશન રોડ, ધોરાજી - 36041002824-22668102824-226682

મામલતદાર કચેરી

પ્રોફાઇલ ફોટો નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
કોઈ છબી નથી શ્રી વી.એન.ભારાઇમામલતદાર , જેતપુર શહેરmam-jetpurt-city[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી , જેતપુર શહેર02823-220001
કોઈ છબી નથી શ્રી એ.પી.અંટાળામામલતદાર , જેતપુર ગ્રામ્યmam-jetpur[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી , જેતપુર02823-22000102823-229551
કોઈ છબી નથી શ્રી કે.બી.સાંગાણીમામલતદાર, જામ કંડોરણાmam-jamkandorna[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી, જામ કંડોરણા02824-27132102824-271321
કોઈ છબી નથી શ્રી આર.કે.પંચાલમામલતદાર વિંછીયાmam-vinc-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી , વિંછીયા02821-273432
કોઈ છબી નથી શ્રી ડી.ડી.ભટ્ટમામલતદાર, ગોંડલ શહેરmam-gondalcity[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી, ગોંડલ શહેર02825-220093
કોઈ છબી નથી શ્રી જે.વી.કાકડીયામામલતદાર, રાજકોટ દક્ષિણmam-raj-south[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ રાજકોટ સાઉથ, ગોંડલ રોડ, પી.ડી.એમ. કોમર્સ કોલેજ નજીક, રાજકોટ0281-23649910281-2364993
કોઈ છબી નથી શ્રી એમ.ટી.ધનવાણીમામલતદાર, ઉપલેટાmam-upleta[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, ઉપલેટા02826-22145802826-221373
કોઈ છબી નથી શ્રી એ.પી.જોષીમામલતદાર, ધોરાજીmam-dhoraji[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, દરબારગઢ, ધોરાજી02824-22188702824-227487
કોઈ છબી નથી શ્રી રાજ્યગુરુ મિલનકુમારમામલતદાર, જસદણmam-jasdan[at]gujarat[dot]gov[dot]inસેવા સદન, જસદણ02821-22003202821-220232
કોઈ છબી નથી શ્રી કે.જી. ચુડાસમામામલતદાર, પડધરીmam-paddhari[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી,પડધરી02820-23305902820-233061