બંધ

અખબારી યાદી

અખબારી યાદી
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
સૂચના ફેબ્રુઆરી 2024

સૂચના ફેબ્રુઆરી 2024

01/02/2024 29/02/2024 જુઓ (890 KB)
રાજકોટ જીલ્લામાં પી એમ પોષણ (મધ્યાહન ભોજન) યોજના હેઠળ ૧૧ માસના કરાર આધારીત જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટર તથા એમ.ડી.એમ. સુપરવાઈઝરની જગ્યા ભરવા બાબત.

રાજકોટ જીલ્લામાં પી એમ પોષણ (મધ્યાહન ભોજન) યોજના હેઠળ ૧૧ માસના કરાર આધારીત જીલ્લા પ્રોજેક્ટ કો-ઓર્ડીનેટર તથા એમ.ડી.એમ. સુપરવાઈઝરની જગ્યા ભરવા બાબત [ 6th to 15th Jan-24 ].

06/01/2024 15/01/2024 જુઓ (1 MB)
મતદાન મથકોની આખરી યાદી પુસ્તિકા-૨૦૨૩
વિધાનસભા મતવિભાગના નંબર વિધાનસભા મતવિભાગના નામ ડાઉનલોડ
૬૮. રાજકોટ પૂર્વ
Download
[Gujarati] [7,458 KB]
૬૯. રાજકોટ પશ્ચિમ
Download
[Gujarati] [1,493 KB]
૭૦. રાજકોટ દક્ષિણ
Download
[Gujarati] [2,661 KB]
૭૧. રાજકોટ ગ્રામ્ય (અ.જા.)
Download
[Gujarati] [1,920 KB]
૭૨. જસદણ
Download
[Gujarati] [1,056 KB]
૭૩. ગોંડલ
Download
[Gujarati] [1,918 KB]
૭૪. જેતપુર
Download
[Gujarati] [2,075 KB]
૭૫. ધોરાજી
26/10/2023 31/12/2023 જુઓ (9 MB)
અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ, રાજકોટ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેરનામું. તા. 30.10.23

અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ, રાજકોટ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેરનામું. તા. 30.10.23

30/10/2023 31/12/2023 જુઓ (3 MB)
જાહેર સુલેહ શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે તા.૦૧/૧૦ /૨૦૨૩ થી તા. ૩૧ /૧૦ /૨૦૨૩ સુધી અન્વયે કાઢેલ હુકમ

જાહેર સુલેહ શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે તા.૦૧/૧૦ /૨૦૨૩ થી તા. ૩૧ /૧૦ /૨૦૨૩ સુધી અન્વયે કાઢેલ હુકમ

01/10/2023 31/10/2023 જુઓ (781 KB)
અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ, રાજકોટ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેરનામું. તારીખ 22.09.23

અધિક જિલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ, રાજકોટ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેરનામું. તારીખ 22.09.23

22/09/2023 31/10/2023 જુઓ (7 MB)
જિલ્લા સર્વેક્ષણ અહેવાલ: રાજકોટ (સામાન્ય રેતી અને કાંકરી સિવાયના ગૌણ ખનીજ)

જિલ્લા સર્વેક્ષણ અહેવાલ: રાજકોટ (સામાન્ય રેતી અને કાંકરી સિવાયના ગૌણ ખનીજ)

07/10/2023 29/10/2023 જુઓ (6 MB)
નો ડ્રોન ઝોન

નો ડ્રોન ઝોન

12/01/2023 28/02/2023 જુઓ (2 MB)
સિનેમા/મલ્ટિપ્લેક્સ/ડ્રાઇવ-ઇન સિનેમા/વિડીયો સીનેમાના લાયસન્સ તથા તેના રીન્યુઅલ અંગેની બાબતો ની સેવા સિંગલ વિન્ડો પદ્ધતિથી ઓનલાઈન કરવા બાબત. 31/03/2021 31/03/2022 જુઓ (6 MB)
લગ્નો માટે ઓનલાઇન નોંધણી કરવા બાબતનો તા. 11/12/2020 નો ઠરાવ

લગ્નો માટે ઓનલાઇન નોંધણી કરવા બાબતનો તા. 11/12/2020 નો ઠરાવ

14/12/2020 31/12/2021 જુઓ (524 KB)