એન.જી.ઓ.

મહિલા વિકાસ સેવા મંડળ

105, સ્ટાર પ્લાઝા, ફૂલછાબ ચોક, રાજકોટ


ફોન : 0281-2454059

રાજકોટ મહાજન પાંજરાપોળ સંસ્થા

નદીના સામે કાઠે, ભાવનગર રોડ, બેડી પરા, રાજકોટ


ફોન : 0281-2457019