Close

NGOs

Bharat Jan Vigyan Jatha

1 Jivan Nagar, Near Brahm Samaj, Kaniya Chowk, Raiya Circle, Rajkot


Phone : 0281-2577287

Mahila Vikas Seva Mandal

105, Star Plaza, Phoolchhab Chowk, Rajkot


Phone : 0281-2454059

Rajkot Mahajan Panjarapole Sanstha

Opposite River Bank, Bhavnagar Road, Bedi Para, Rajkot


Phone : 0281-2457019